Zaměření časopisu

Acta Informatica Pragensia (ISSN 1805-4951) je recenzovaný časopis využívající model otevřeného přístupu k vědeckým informacím (tzv. Open Access). Úlohou časopisu je aktivně podporovat výzkumné a profesní aktivity tím, že nabízí nezpoplatněnou, celosvětově dostupnou publikační platformu. Časopis pokrývá širokou skupinu témat v oblasti sociálních a byznys aspektů informatiky. Zahrnuje především teorii a aplikaci podnikových informačních systémů a interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi.

V oblasti byznys aspektů se časopis zaměřuje na empirický a návrhový typ výzkumu s dopadem do praxe, jako jsou např. výzkumné články zabývající se současnými problémy IT manažerů a IT profesionálů v různých typech organizací. V oblasti sociálních aspektů jsou vítány příspěvky, které se zabývají užitím a dopady ICT ve společnosti v interdisciplinární perspektivě.

Ambicí časopisu je stimulovat dialog týkající se role ICT v regionu střední a východní Evropy. Tento geografický prostor je ovlivňován dvěma hlavními činiteli: nedávnou historií východního bloku a zároveň pro-západním vývojem v posledních desetiletích. Tento stav se zrcadlí i v paradigmatech informatického výzkumu v tomto regionu. Jde např. o silnou tradici informatického výzkumu vycházejícího z kybernetiky a dalších systémově-orientovaných disciplín, ale i snahu o úzké svázání výzkumu s praxí. V kontrastu s tím se v tomto regionu stále zvyšuje povědomí o „západní tradici“ informatického výzkumu. Tím je myšlen zejména sociální výzkum orientovaný na ICT témata jako je např. behaviorální tradice studia informačních systémů v organizacích. Na kvalitní a tematicky relevantní rukopis prezentující výsledky výzkumu ze západní nebo východní perspektivy však nejsou ve vztahu k autorům kladena žádná geografická či oborová omezení.

Časopis Acta Informatica Pragensia je vydáván s půlroční periodicitou Vysokou školou ekonomickou v Praze – mezinárodně uznávaná výzkumná a vzdělávací instituce s vedoucím postavením ve střední Evropě v oblastech ekonomie a podnikání, která je držitelem několika mezinárodních akreditací (např. EQUIS, FIBAA, ACCA). Partnery časopisu, kteří se podílejí na jeho vydávání jsou Vysoká škola finanční a správní a Univerzita Pardubice (Fakulta ekonomicko-správní).  

Tematické sekce časopisu

Časopis Acta Infromatica Pragensia má pět hlavních tematických sekcí. Každá tematická sekce má svou vlastní radu, která je součástí redakční rady. Kromě standardních čísel jsou také publikovány speciální čísla z konferencí nebo tematicky zaměřená čísla. Příspěvky lze zasílat po celý rok. Bližší informace o typech článků přijímaných k publikaci v časopise naleznete v Pokyny pro autory.

Sekce "Tvorba informačních systémů"

Tvorba informačních systémů se zabývá aktivitami lidí vedoucími k vytvoření či nasazení nových ICT řešení. Jde tedy nad rámec technik softwarového inženýrství a důraz klade na přístupy směřující k vytvoření harmonie mezi vyvíjenými či nasazovanými technickými artefakty a organizací/lidskou společností. Tvorba informačních systémů je široká oblast s přesahem do podnikové informatiky – zahrnuje všechny aspekty aplikované počítačové vědy a informačních technologií relevantní pro vybudování informační a komunikační podpory v organizaci.

Sekce Tvorba informačních systémů je otevřena příspěvkům jak s technickým, tak se sociálním zaměřením. Respektive, zaslané příspěvky by měly udržovat vyvážený přístup mezi oběma aspekty např. tím, že v souvislosti s aplikací technického řešení jsou zváženy i dopady na člověka (společnost). Příspěvky pokrývající nejrůznější aspekty aplikované počítačové vědy jsou vítány jako aplikačně orientované a/nebo diskutující perpektivu ICT profesionálů v byznys (či jiných) organizacích.

Sekce "Znalostní technologie a WWW"

S rozmachem WWW se web stává jak živnou půdou, tak zároveň i výzvou pro pokročilé znalostní technologie (ZT) jako je data mining nebo odvozování ve znalostních systémech. Tato role webu je patrná v koncepci sémantického webu, kde jsou data anotovaná ontologickými koncepty propojována napříč organizacemi, státy a profesními komunitami; obdobně jsou i pokročilé dataminingové techniky dostupné nepředvídaným skupinám uživatelů. Web klade na ZT specifické nároky spočívající v různorodosti lidských pohledů, datových typů, schémat, ale i v distribuovaném prostředí. Vedle technologických problémů vyvstávají i problémy spojené s organizačním a společenským kontextem ZT.

Články zaslané do této sekce by měly vedle konkrétního tématu z oblasti ZT zahrnovat některé aspekty z následujících dvou dalších oblastí: (1) prostředí WWW, např.: poskytování služeb přes webové aplikace; spolupráci distribuovaných znalostních systémů pomocí webového prostředí; znalostní aplikace pracující nad heterogenními webovými daty, a/nebo (2) společenskovědní a manažerské oblasti, např.: uživatelská srozumitelnost výstupů ZT; modely nákladů a přínosů ZT; požadavky na odbornost lidí potřebnou pro nasazení ZT; projektové řízení projektů ZT.

Sekce "Informatika ve veřejné správě"

Jak vláda, tak i místní samosprávy jsou katalyzátory změn a hnací sílou dalšího rozvoje. Informatika ve veřejné správě se zabývá specifikami informačních systémů, WWW stránek a dalších aplikací informatiky, s respektováním aktuálních i potencionálních potřeb pro elektronizaci organizací veřejné správy. Z pohledu aplikované informatiky jsou v tomto kontextu odbornou komunitou významně diskutovány také otázky trvale udržitelného rozvoje.

Sekce Informatika ve veřejné správě je otevřená článkům zaměřeným na inovativní přístupy vývoje systémově orientovaného softwaru a aplikací pro veřejnou správu a související oblasti. Mezi relevantní témata článků pro tuto sekci patří eGovernment, eDocument, informační systémy veřejné správy, softwarové inženýrství, metody, metodologie, techniky a nástroje systémové analýzy a návrhu informačních systémů veřejné správy, environmentální informační systémy aj.

Sekce "Sociální informatika"

Sociální informatika je vědecká disciplína, která se zaměřuje na systematické studium a analýzu informačních procesů a využití ICT v socioekonomické oblasti, zahrnující transformaci sociálních vztahů a sociálních institucí pod vlivem ICT. Výzkum v sociální informatice se soustřeďuje na znalosti o využívání ICT, které jsou ovlivněny institucionálními uspořádáním, organizačními praktikami a sociálními silami.

Sekce zaměřená na sociální informatiku vítá články, které představují interdisciplinární studium sociálních aspektů dostupnosti a zavádění ICT, včetně role ICT v oblasti sociální a organizační změny, využívání ICT v sociálních kontextech a způsob, jakým sociální síly a organizační praxe podmiňují organizaci ICT (na personální, organizačním a společenské úrovni). Sekce je otevřená také tematicky relevantním příspěvkům z oblasti socioinformatiky a společenskovědním oborům.

Sekce "Systémové inženýrství"

Potřeba analyzovat, řídit, organizovat stávající systémy a především navrhovat systémy nové vede při stále rostoucí složitosti naší reality k renovaci systémového inženýrství a oborů příbuzných, zvláště komunikace. Evoluce systémového inženýrství je ze strany systémových analytiků a systémových projektantů postavena na týmovém přístupu a je podpořena adekvátními metodikami a nástroji, jako jsou např. modely systémové dynamiky. Nové systémové koncepty moderní systémové vědy jsou dnes více než dříve těsně spojeny s technologickým rozvojem a jeho technickými, ekonomickými a sociálními limity.

Sekce Systémové inženýrství se zaměřuje na odborné články jak z oblasti rozvoje systémové teorie, tak z oblasti systémových aplikací, které by mohly být přínosem pro systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Vítány jsou též příspěvky vycházející z multidisciplinárního a kvantitativního pojetí vhodného k systémovému řešení složitých problémů současné informatické praxe.