Pokyny pro autory

Časopis Acta Informatica Pragensia je vydáván Vysokou školou ekonomickou v Praze. Všechny publikované články jsou dostupné plně v režimu OPEN ACCESS a časopis nevybírá za jejich publikování žádné poplatky. Přípustnými jazyky rukopisů zaslaných do recenzního řízení jsou angličtina, čeština a slovenština, přičemž nejsou stanovena žádná omezení týkající se délky rukopisu. Rukopisy mohou být zasílány v průběhu celého roku.
Časopis je vydáván dvakrát ročně (na konci června a prosince). Články přijaté k publikaci jsou zveřejňovány na webové stránce časopisu s číslem DOI (Digital Object Identifier) ještě před vydáním čísla časopisu, ve kterém se daný článek objeví. Před zasláním rukopisu věnujte prosím pozornost níže uvedeným instrukcím pro autory.

Před podáním příspěvku:

Pokud máte jakékoli dotazy či technické problémy, tak se, prosím, obraťte na Výkonného redaktora.

Jak zaslat rukopis

Autoři, kteří mají zájem o publikování článku v časopise Acta Informatica Pragensia vloží rukopis formátovaný podle pokynů uvedených v sekci Příprava rukopisu do redakčního systému – Vložit rukopis. Následná komunikace týkající se recenzního řízení je prováděna přes tento redakční systém a e-mail. Autoři budou informování o výsledku recenzního řízení e-mailem.

Typy článků

Časopis Acta Informatica Pragensia má čtyři hlavní typy článků:
Recenzované stati zahrnují tři podtypy.

  • Empirický a návrhový typ výzkumu: Články v této kategorii jsou nejčastěji založeny na původním empirickém výzkumu pracujícím s primárními či sekundárními daty. Může jít o případové studie, kvantitativní šetření, experimenty, příp. syntézu sekundárních dat z různých zdrojů. Mimo to jsou obzvláště vítány příspěvky realizované metodami návrhového typu výzkumu (Design Science Research). Hlavními kritérii uplatňovanými v rámci recenzního řízení je původnost a novost výzkumu, jeho rigoróznost, a relevantnost výzkumných zjištění pro praxi. Všechny příspěvky musí stavět na znalosti aktuálního stavu poznání ("state-of-the-art") v dané oblasti formou odkazů na relevantní literaturu. Články by měly popisovat účel, východiska, výzkumné otázky / technický problém / hypotézy, metody, výsledky a jejich interpretaci. Je doporučeno v článku poskytnout dostatečně obsažný a přesný popis přístupu k výzkumu a uplatněných metod.
  • Teoretický a konceptuální výzkum: Časopis v této kategorii publikuje teoretické představy přinášející nový vhled do problematiky. Rovněž jsou zde publikovány vybrané konceptuální články (tj. články neobsahující empirické ověření předkládaných konceptů). Tento typ článků poskytuje přehled o literatuře v dané oblasti, přičemž typicky předkládá problémy a analyzuje informace z již dostupných prací v této oblasti, a to způsobem umožňujícím dostatečně hluboký vhled do problematiky a zároveň poskytujícím vyváženou perspektivu. Přehledové články nemají pouze sumarizovat literaturu, ale přinést nový pohled na problematiku. Přehled stavu poznání předkládaný těmito články by měl být kompletní, to znamená zahrnovat různé myšlenkové školy, kontroverze, diskutovat fundamentální koncepty, problémy a mezery v současném stavu poznání. Měly by být naznačeny cesty, kterým se budoucí vývoj oblasti může ubírat. Pozornost v rámci recenzního řízení je věnována původnosti a novosti, stejně jako hloubce vhledu do problematiky.
  • Pohled a zkušenost praxe: Tato kategorie zpřístupňuje časopis Acta Informatica Pragensia praktikům; poskytuje platformu, kde se mohou praktici a výzkumníci setkávat. Cílem je podat zprávu o výsledcích a zkušenostech, ke kterým praxe dospěla. Příspěvky budou obsahovat silnou část zaměřenou na prezentaci profesní zkušenosti, která nemusí být nutně ukotvena ve výzkumných datech. K podpoře předkládaných tvrzení je však vždy preferováno určitý druh odborného důkazu předložit. Původnost a novost je u těchto článků sekundárním kritériem recenzního řízení. Primárními kritérii jsou důležitost problému a užitečnost "lessons learned" prezentovnaných v článku, stejně jako jejich uplatnitelnost v praxi. To však neznamená, že tento typ článků zcela ignoruje existující literaturu – určitá forma přehledu literatury (vč. možnosti ve zvýšené míře zahrnout tzv. "šedou" literaturu) je v článku vždy přítomna. Neklade se podmínka, že takový přehled literatury musí být vyčerpávající.

K publikaci jsou zvažovány všechny původní práce s podmínkou, že práce předkládá vědecky nebo prakticky kvalifikované výsledky/analýzu a obsahuje dostatečné množství novosti. Původní statě jsou recenzovány v recenzním řízení typu "double blind" minimálně dvěma nezávislými recenzenty.

Perspektiva: Perspektiva předkládá názor na určitou oblast zájmu, diskutuje její vývoj, budoucnost či hlavní myšlenky. Typicky se jedná o eseje prezentující osobní pohled či kritiku. Příspěvky jsou hodnoceny v režimu "single blind" vybraným členem redakční rady.

Miscellanea: Tento typ příspěvku zachycuje trendy, podává zprávy z konferencí nebo informace o projektech, představují ediční materiál nebo zprávy o výročích. Příspěvky jsou hodnoceny v režimu "single blind" vybraným členem redakční rady.

Recenze knihy: Knižní recenze přináší analýzu obsahu, stylu či přínosu nedávno vydané odborné knihy. Recenze by měla sumarizovat (ale i hodnotit a diskutovat) obsah knihy. Příspěvky jsou hodnoceny v režimu "single blind" vybraným členem redakční rady.