Recenzní řízení a ediční postupy

Rukopisy podané k posouzení jako Recenzované stati (typ článku) jsou podrobeny kontrole Výkonného redaktora a bezodkladně recenzovány s tím, že recenzenti jsou požádání o vypracování recenzního posudku do 21 dnů. Obecně platí, že finální rozhodnutí o přijetí či nepřijetí rukopisu je obvykle dosaženo během 7 týdnů od zaslání mimo případů, kdy se rukopis zabývá vysoce specializovanou problematikou vyžadující nalezení odpovídajících recenzentů.

Rukopisy podané k posouzení jako Perspektiva, Miscellanea nebo Recenze knihy (typy článků) nejsou pokládány za výstupy původního výzkumu a zachází se s nimi jiným způsobem, tzn. že jsou vyhodnoceny v režimu "single blind" vybraným členem redakční rady. Při splnění všech formálních kritérií je materiál publikován pokud odpovídá cílům a zaměření časopisu a je přínosný pro jeho cílové publikum.

Recenzní řízení

Recenzní řízení v časopise Acta Informatica Pragensia je realizováno v režimu "double blind" a skládá se ze dvou etap.

Etapa 1 - Úvodní kontrola

Nejprve je posuzována původnost rukopisu a vhodnost tématu. Výkonný redaktor v této fázi komunikuje se Šéfredaktorem časopisu, Šéfredaktorem sekce nebo Hostujícím redaktorem (příp. přímo se členem Redakční rady v případě konfliktu zájmů), zda rukopis vyhovuje zaměření časopisu a zda obecně splňuje obvyklá kritéria kladená na vědecké práce. Následně je rukopis zkontrolován za účelem prevence plagiátorství systémy iThenticate (pro rukopisy v angličtině) nebo Odevzdej (pro rukopisy v češtině a slovenštině). Rukopisy, které prošly Etapou 1 pokračují do Etapy 2, kde se podrobně posuzuje obsah rukopisu. Rozhodnutí o zamítnutí rukopisu v této etapě posouzení je finální a nemůže být zvráceno.

Etapa 2 - Vlastní recenzní řízení

Rukopis je přidělen Hostujícímu redaktorovi nebo Akademickému redaktorovi - odborníkovi obvykle vybraném z členů Redakční rady tak, aby se zamezilo střetu zájmů. Obsah rukopisu je anonymně recenzován alespoň dvěma recenzenty, kteří jsou vybráni přiděleným redaktorem. Identita je přitom oboustraně skryta (Double Blind Peer Review). Přidělený redaktor doporučuje Šéfredaktorovi sekce nebo Šéfredaktorovi časopisu (v případě zvláštního čísla) přijetí / vrácení k přepracování / zamítnutí rukopisu v závislosti na recenzních posudcích.

Rozhodnutí redakce a přepracování

O přijetí, vrácení k přepracování či odmítnutí rukopisu rozhoduje Šéfredaktor sekce nebo Šéfredaktor časopisu. Autor či autoři jsou o tomto rozhodnutí informováni písemně e-mailem. Všechny připomínky recenzentů by měly být v odpovědi autorů reflektovány ve formě jednotlivých bodů. Pokud autoři nesouhlasí s názorem recenzenta, musí poskytnout jasné zdůvodnění. Recenzní posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány. Na publikaci článku neexistuje právní nárok.

Finalizace a publikování článku

Jakmile je rukopis přijat k publikaci, je postoupen k sazbě a typografickým úpravám, proofreadingu autorů, závěrečným korekturám, paginaci a publikaci na stránkách časopisu Acta Informatica Pragensia.