Acta Informatica Pragensia, 2017 (roč. 6), číslo 2

Definition of Business Rules Using Business Vocabulary and Semantics

Roman Hypský, Jitka Kreslíková

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 100-113 | DOI: 10.18267/j.aip.103375

This paper discusses the definition of business rules using business vocabulary and semantics. At the beginning business rules, business vocabulary and semantics of business rules are specified. There is also outlined the current state of research on this topic. Then the definition and formalization of business rules using semantics and business vocabulary is described. Based on these proposed procedures was created a tool that implements and simulate these processes. The main advantage of this tool is “Business Rules Layer”, which implements business rules into the system but is separated from this system. Source code of the rules and...

A Lightweight Anti-Phishing Technique for Mobile Phone

Abdul Abiodun Orunsolu, Misturah Adunni Alaran, Adeleke Amos Adebayo, Sakiru Oluyemi Kareem, Ayobami Oke

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 114-123 | DOI: 10.18267/j.aip.104299

Mobile phones have become an essential device for accessing the web. This is due to the advantages of portability, lower cost and ease. However, the adoption of mobile phones for online activities is now being challenged by myriads of cybercrimes. One of such crimes is phishing attack. In this work, a lightweight anti-phishing technique is proposed to combat phishing attacks on mobile devices. This is necessary because these mobile platforms have increased the attack surface for phishers while diminishing the effectiveness of existing countermeasures. The proposed approach uses a number of URL behavior to determine the status of a website based on...

HACS: A Hybrid Framework for Continuous Flexible and Controlled Architecting

Bentlemsan Khadidja, Bennouar Djamel, Tamzalit Dalila, Hidouci Khaled Walid

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 124-137 | DOI: 10.18267/j.aip.1051757

Systems like e-voting, e-banking or e-health must offer flexibility to continuously meet technical and legal changing requirements and must at the same time guarantee robustness to respect their security and sensitivity. Component Based Software Engineering (CBSE) and Service Oriented Software Engineering (SOSE) with their modular design represent the most suitable paradigms for those systems. They have strong complementary advantages, despite their similarities, their heterogeneity still hinders systems to benefit from both of them. In this paper, we propose a hybrid framework HACS (Hybrid Approach between Component and Service). HACS proposes to...

Modelování efektů předvídatelné měnové zásoby Bitcoinu

Jakub Jedlinský, Ingeborg Němcová

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 138-161 | DOI: 10.18267/j.aip.106518

Článek pomocí simulace provedené v programu Minsky zkoumá efekty předdefinované a neměnné monetární politiky podle vzoru fungování kryptoměny Bitcoin a porovnává je s výsledky současného měnového systému kreditní fiat měny. Minsky je specializovaný software pro tvorbu SFC ekonomických modelů. Pracuje ve spojitém čase. Bitcoin je na rozdíl od eura aktivní měna, která není vytvářená účetně proti dluhu a neumožňuje fiduciární emisi. Studie zkoumá komplexně ekonomiku EU se zaměřením na její měnový systém, a to za použití dat poskytovaných Eurostatem. Následně mění pravidla systému tak, aby odpovídala pravidlům protokolu Bitcoinu. Provedené simulace ukazují...

Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů

Petr Tesař

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 162-173 | DOI: 10.18267/j.aip.107184

V článku jsou definována standardně používaná kritéria charakterizující kryptografickou kvalitu S boxu: regulárnost, nelinearita, autokorelace, propagace změny a imunita proti diferenční kryptoanalýze. Jsou porovnány hodnoty autokorelace, propagace změny a imunity proti diferenční kryptoanalýze pro regulární 8x8 S boxy s nelinearitou 98, a regulárních 8x8 S boxů s nelinearitou 104. Je statisticky ověřeno, že vyšší nelinearita zlepšuje, v kryptograficky výhodném smyslu, hodnoty těchto kritérií.

Analýza výsledkov prieskumu vnímania prínosov podporného e-learningové vzdelávania univerzitných študentov

Michal Stričík, Monika Čonková

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 174-187 | DOI: 10.18267/j.aip.108187

Príspevok sa zaoberá analýzou odpovedí z dotazníkového prieskumu o e-learningovom systéme využívanom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, využívanom na fakulte v Košiciach a pracovisku v Michalovciach. Výsledky prieskumu poukazujú na skutočnosť, že respondenti oceňujú pri využívaní e-learningovej formy vzdelávania oproti jeho klasickej forme dostupnosť študijných materiálov na internete (78 % respondentov) a možnosť štúdia v ľubovoľnom čase (64 % respondentov). Časť prieskumu bola zameraná na analýzu oblastí, v ktorých študenti zaznamenali na základe práce s e-learningovým systémom zlepšenie svojich...

Ustavení a historický vývoj informatiky a počítačových disciplín ve vybraných evropských zemích a v USA

Zdeněk Smutný, Michal Doležel

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 188-229 | DOI: 10.18267/j.aip.109345

Obsahem přehledového článku je komparace historických tendencí k vymezování informatiky jako nové disciplíny, oboru či oblasti studia, která se zaměřuje na návrh a využívání výpočetní techniky. Mimo směr stavby počítačů se zaměřujeme na dvě zásadní oblasti – oblast výpočetních a oblast informačních procesů. Nejprve se zabýváme vývojem ve Spojených státech amerických (USA), který byl od Evropy značně odlišný. V USA se jednalo o disciplíny nazývané jako počítačová věda (computer science), počítačové inženýrství (computer engineering) a <knihovnictví a> informační věda (<library and> information science). Dále diskutujeme situaci ve...

Dvacátá pátá evropská konference o informačních systémech (ECIS 2017)

Michal Doležel

Acta Informatica Pragensia 2017, 6(2), 230-235 | DOI: 10.18267/j.aip.110149

Příspěvek je zprávou z 25. Evropské konference o informačních systémech (European Conference on Information Systems, ECIS). Konference nesla podtitul „Information Systems for a smart, sustainable and inclusive world“ a konala se v červnu 2017 v portugalském městě Guimarães. V příspěvku nastiňuji tematické zaměření konference a šířku jejího záběru. Dále předkládám osobní pohled na dva workshopy, kterých jsem se v rámci konference účastnil.